Detta är Energy Economics Lab

 
Vi är ett centrum för forskning om energimarknader och energisystem. Vi kombinerar teknisk och ekonomisk kompetens inom en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att ta itu med marknads- och affärsutmaningar i samband med övergången till ett hållbart energisystem. 
 
Energy Economics Lab är ett initiativ från RISE Research Institutes of Sweden.
 

Utmaningen

Energisystem utvecklas ständigt, och vi har gått in i en period av betydande förändringar. Snabb tillväxt inom elproduktion från förnybara och intermittenta källor som vindkraft och solenergi, decentralisering av elsystemet med mer aktiva slutanvändare, ny efterfrågan från elfordon och en ökad internationell marknadsintegrering är exempel på faktorer som påverkar energilandskapet.
 
Energimarknaderna måste anpassas till de pågående förändringarna. Regelverk och marknadsstrukturer kan både utgöra hinder och skapa förutsättningar för förändring. Att hitta smarta lösningar för marknadsdesign och regleringar är därför avgörande för att möjliggöra ett effektivt och hållbart energisystem.
 
Dessutom kan nya marknadsförutsättningar innebära att etablerade affärsmodeller hotas samtidigt som nya affärsmöjligheter uppstår. Det finns gott om affärsidéer, men vilka kommer att vara ekonomiskt bärkraftiga och under vilka omständigheter? Med många möjliga framtida utvecklingsvägar är det svårt att fatta rätt investeringsbeslut och göra de bästa politiska valen. Högkvalitativa utvecklingsscenarier och teknoekonomiska systemmodeller behövs för att fatta välgrundade beslut.
 
Energy Economics Lab möter dessa utmaningar och forskningsbehov med högkvalitativ forskning och analys till – och i samarbete med – ett brett spektrum av parter och intressenter.
 

Hur vi arbetar

Energy Economics Lab leder och deltar i forsknings- och innovationsprojekt som finansieras av såväl privat sektor som offentliga och privata forskningsfinansiärer. Vi strävar efter att involvera externa samarbetspartners i alla våra forskningsprojekt och arbetar med organisationer av alla storlekar, från hela branschen. Vi har tidigare samarbetat med små och stora energibolag, myndigheter, universitet och högskolor, teknikleverantörer, nätoperatörer och andra. Vi arbetar med svenska, europeiska och internationella partners.
 
Letar du efter en forsknings- och innovationspartner? Vill du lära dig mer om vad vi gör och hur vi kan arbeta med dig? Kontakta oss!

Områden och tjänster

Design & nätreglering

För att analysera energimarknaders design och regelverk krävs en kombination av praktisk domänkunskap, förståelse för hur de tekniska systemen fungerar, och en väl utrustad verktygslåda för ekonomisk analys och modellering. Energy Economics Lab kombinerar dessa kompetenser under ett och samma tak. Som ett oberoende forskningsinstitut kan vi erbjuda objektiv och opartisk forskning om regelverk och marknadsdesign.

Modeller för affärer & beslut

Med djup och bred kunskap om energimarknader, stark kvantitativ analysförmåga och teknisk expertis kan Energy Economics Lab erbjuda finansiella utvärderingar av nya energirelaterade produkter, tjänster och investeringar.

Scenarier & analys av energisystem

Forskarna bakom Energy Economics Lab har mångårig erfarenhet av att utveckla och använda teknoekonomiska modeller för att simulera energisystem. Detta, i kombination med metoder för att utveckla scenarier för framtida utvecklingsvägar, innebär att Energy Economics Lab kan erbjuda verktyg för beslutsstöd till investerare och beslutsfattare, inte minst för lokala energisystem.

STRATEGISKA DOKUMENT OCH ROADMAPS

Skapandet av livskraftiga affärsmodeller för energimarknaden har identifierats som avgörande i flera nationella och internationella strategiska dokument och roadmaps.

Exempel är:

Energikommisionen Kraftsamling för framtidens energi, SOU 2017:2

Samordningsrådet för smarta elnät – Planera för effekt, SOU 2014:84 del 1, del 2, del 3 och del 4

The European Technology & Innovation Platform on Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET)

OMSTÄLLNING AV ENERGISYSTEMET

Från centraliserat till decentraliserat.

Flexibilitet för att möta variabel produktion.

En mångfald av nya marknadsaktörer.

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner. Through our international collaboration programmes with industry, academia and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,700 employees engage in and support all types of innovation processes. RISE is an independent, State-owned research institute, which offers unique expertise and over 100 testbeds and demonstration environments for future-proof technologies, products and services.

 

 

energyeconomicslab.se is hosted by RISE Research Institutes of Sweden | www.ri.se

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

 

 

RISE Research Institutes of Sweden är värd för energyeconomicslab.se | www.ri.se

Pin It on Pinterest

Share This